Antwoord op vragen over het sociaal domein

Toeslag voor studie

Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor een toeslag van de gemeente omdat u een studie volgt of gaat volgen. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat is de individuele studietoeslag?

De individuele studietoeslag is een bedrag dat u kunt ontvangen als u door een structurele medische beperking niet in staat bent om naast uw studie inkomen te verdienen. De individuele studietoeslag wordt uitbetaald door de gemeente. U moet een verzoek om individuele studietoeslag indienen bij de gemeente waar u woont.

Voorzieningen voor minima

Uw gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen.

Voor wie is de individuele studietoeslag bestemd?

 • u moet 18 jaar of ouder zijn
 • u moet recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren
 • u moet een laag vermogen hebben
 • u moet door een medische beperking niet in staat zijn om naast de studie bij te verdienen

Wat is de hoogte van de individuele studietoeslag?

De hoogte van de individuele studietoeslag wordt bepaald door de gemeente. U kunt hieronder zien wat uw gemeente regelt over de individuele studietoeslag:

Regels van Gemeente Kerkrade

De verordening Individuele Studietoeslag Kerkrade 2015 bepaalt, hierover het volgende:

Indienen verzoek

Een verzoek wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Vaststellen verdienen wettelijk minimumloon

Het college beoordeelt of een persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Het college kan hierover bij nadere regeling specifieke voorwaarden stellen om de aanvrager te laten aantonen dat hij tot de doelgroep behoort.

Eenmaal per jaar

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Voorwaarden

Het college stelt bij nadere regeling vast wanneer men in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag.

Hoogte toeslag

De individuele studietoeslag bedraagt € 360,00 per jaar.

Het college kan het bedrag jaarlijks indexeren conform de
ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's.

Betaling

Een individuele studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

De verordening is als volgt nader uitgewerkt in De beleidsregel Individuele Studietoeslag gemeente Kerkrade 2015

Aanvraag

De peildatum is de datum van de dag waarop de aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend tevens wordt voor het bepalen of belanghebbende recht heeft op de studietoeslag de situatie op de peildatum beoordeeld.

Voorwaarden toekenning

Om in aanmerking te kunnen komen voor de Individuele Studietoeslag, dient de belanghebbende aan te tonen dat hij tot de doelgroep behoort. Dit gebeurt aan de hand van een recent medisch rapport op basis van medisch onderzoek gericht op de handicap van belanghebbende. Dit onderzoek moet zijn uitgevoerd door een erkende keuringsarts en mag niet langer dan twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. Als de belanghebbende niet beschikt over een medisch rapport, kan het college besluiten om een onderzoek uit te voeren waaraan belanghebbende moet meewerken. Als daaruit blijkt dat de belanghebbende tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoort, kan daaruit worden afgeleid dat belanghebbende behoort tot de doelgroep van de studietoeslag.

Belanghebbende dient bij de aanvraag daarenboven de volgende bewijsstukken te overleggen:

 1. bewijsstuk dat hij studiefinanciering ontvangt;
 2. bewijsstuk van betaling collegegeld of schoolgeld;
 3. bewijsstuk van inschrijving bij school of universiteit;

 Indien er recht op studietoeslag bestaat, dan kan het college maximaal 5 jaar bij vervolgaanvragen voor de studietoeslag ervan uitgaan dat er bij belanghebbende nog steeds sprake is van een arbeidshandicap.

Uitsluitingen

Uitgesloten van het recht op studietoeslag zijn:

 1. Belanghebbenden die in dezelfde woning het hoofdverblijf hebben als meerderjarige bloed- of aanverwanten in de eerste en/of tweede graad;
 2. Belanghebbenden tot 21 jaar;
 3. Belanghebbenden die reeds 5 jaar de studietoeslag hebben ontvangen;
 4. Belanghebbenden die in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.

Betaling

De studietoeslag wordt als één bedrag uitbetaald.

Laatst bijgewerkt op 23-05-2016

Betaling

De gemeente bepaalt wanneer ze de toeslag uitbetaalt.

Terugbetalen

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen? Dan kunt u worden verplicht de individuele inkomenstoeslag terug te betalen.

Welke verplichtingen heb ik?

U moet zich na het aanvragen van individuele studietoeslag houden aan verplichtingen. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente uw individuele studietoeslag verlagen.

Uw verplichtingen zijn:

Verplichtingen Uitleg
Legitimatieplicht U moet zich legitimeren met een (geldig) legitimatiebewijs als de gemeente dat vraagt.
Inlichtingenplicht U moet de gemeente alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op uw recht op individuele studiestoeslag.
Medewerkingsplicht U moet meewerken aan onderzoeken die uw gemeente wil (laten) verrichten om uw recht op individuele studietoeslag vast te stellen.
Correct gedrag bij de gemeente U moet zich correct gedragen tegenover alle medewerkers van de gemeente. U mag bijvoorbeeld niet schelden, niet discrimineren en geen vernielingen aanrichten.

Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden. Ook de gemeentelijke regels na deze tabel aan bod komen horen daarbij:

Voorwaarden Uitleg
U bent ouder dan 18 jaar

U hebt alleen recht op individuele studietoeslag als u op de datum van de aanvraag 18 jaar of ouder bent.  Bent u op de datum van de aanvraag jonger dan 18 jaar? Dan heeft u geen recht op individuele studietoeslag.

U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren

U moet op de datum van de aanvraag recht hebben op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren. Het maakt daarbij niet uit of u hiervan daadwerkelijk gebruik maakt: als u hier recht op heeft, is dat voldoende.

U moet aan de gemeente kunnen bewijzen dat u recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een beschikking van DUO of door een bewijs van inschrijving van de opleiding. 

U heeft een laag vermogen

U mag niet meer dan het vrijgestelde vermogen hebben. Zie voor uw vermogensgrens U heeft niet te veel geld voor bijstand.

U heeft een arbeidsbeperking

Om recht te hebben op individuele studietoeslag moet u een structurele medische beperking hebben. En daardoor niet in staat zijn om bij te verdienen naast uw studie. Een kortdurende beperking vanwege een ziekenhuisopname is bijvoorbeeld geen structurele medische beperking.

De gemeente kan hier onderzoek naar doen.

De gemeente heeft ook een aantal voorwaarden opgesteld voor de individuele studietoeslag. Zie daarvoor:

Regels van Gemeente Kerkrade

De verordening Individuele Studietoeslag Kerkrade 2015 bepaalt, hierover het volgende:

Indienen verzoek

Een verzoek wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Vaststellen verdienen wettelijk minimumloon

Het college beoordeelt of een persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Het college kan hierover bij nadere regeling specifieke voorwaarden stellen om de aanvrager te laten aantonen dat hij tot de doelgroep behoort.

Eenmaal per jaar

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Voorwaarden

Het college stelt bij nadere regeling vast wanneer men in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag.

Hoogte toeslag

De individuele studietoeslag bedraagt € 360,00 per jaar.

Het college kan het bedrag jaarlijks indexeren conform de
ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's.

Betaling

Een individuele studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

De verordening is als volgt nader uitgewerkt in De beleidsregel Individuele Studietoeslag gemeente Kerkrade 2015

Aanvraag

De peildatum is de datum van de dag waarop de aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend tevens wordt voor het bepalen of belanghebbende recht heeft op de studietoeslag de situatie op de peildatum beoordeeld.

Voorwaarden toekenning

Om in aanmerking te kunnen komen voor de Individuele Studietoeslag, dient de belanghebbende aan te tonen dat hij tot de doelgroep behoort. Dit gebeurt aan de hand van een recent medisch rapport op basis van medisch onderzoek gericht op de handicap van belanghebbende. Dit onderzoek moet zijn uitgevoerd door een erkende keuringsarts en mag niet langer dan twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. Als de belanghebbende niet beschikt over een medisch rapport, kan het college besluiten om een onderzoek uit te voeren waaraan belanghebbende moet meewerken. Als daaruit blijkt dat de belanghebbende tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoort, kan daaruit worden afgeleid dat belanghebbende behoort tot de doelgroep van de studietoeslag.

Belanghebbende dient bij de aanvraag daarenboven de volgende bewijsstukken te overleggen:

 1. bewijsstuk dat hij studiefinanciering ontvangt;
 2. bewijsstuk van betaling collegegeld of schoolgeld;
 3. bewijsstuk van inschrijving bij school of universiteit;

 Indien er recht op studietoeslag bestaat, dan kan het college maximaal 5 jaar bij vervolgaanvragen voor de studietoeslag ervan uitgaan dat er bij belanghebbende nog steeds sprake is van een arbeidshandicap.

Uitsluitingen

Uitgesloten van het recht op studietoeslag zijn:

 1. Belanghebbenden die in dezelfde woning het hoofdverblijf hebben als meerderjarige bloed- of aanverwanten in de eerste en/of tweede graad;
 2. Belanghebbenden tot 21 jaar;
 3. Belanghebbenden die reeds 5 jaar de studietoeslag hebben ontvangen;
 4. Belanghebbenden die in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.

Betaling

De studietoeslag wordt als één bedrag uitbetaald.

Laatst bijgewerkt op 23-05-2016

 

In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoogte
 • Betaling
 • Er wordt minder betaald
 • U moet individuele studietoeslag terugbetalen

Hoogte

De hoogte van de individuele studietoeslag wordt door de gemeente vastgesteld.

Zie daarvoor onderstaande richtlijn:

Regels van Gemeente Kerkrade

De verordening Individuele Studietoeslag Kerkrade 2015 bepaalt, hierover het volgende:

Indienen verzoek

Een verzoek wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Vaststellen verdienen wettelijk minimumloon

Het college beoordeelt of een persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Het college kan hierover bij nadere regeling specifieke voorwaarden stellen om de aanvrager te laten aantonen dat hij tot de doelgroep behoort.

Eenmaal per jaar

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Voorwaarden

Het college stelt bij nadere regeling vast wanneer men in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag.

Hoogte toeslag

De individuele studietoeslag bedraagt € 360,00 per jaar.

Het college kan het bedrag jaarlijks indexeren conform de
ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's.

Betaling

Een individuele studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

De verordening is als volgt nader uitgewerkt in De beleidsregel Individuele Studietoeslag gemeente Kerkrade 2015

Aanvraag

De peildatum is de datum van de dag waarop de aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend tevens wordt voor het bepalen of belanghebbende recht heeft op de studietoeslag de situatie op de peildatum beoordeeld.

Voorwaarden toekenning

Om in aanmerking te kunnen komen voor de Individuele Studietoeslag, dient de belanghebbende aan te tonen dat hij tot de doelgroep behoort. Dit gebeurt aan de hand van een recent medisch rapport op basis van medisch onderzoek gericht op de handicap van belanghebbende. Dit onderzoek moet zijn uitgevoerd door een erkende keuringsarts en mag niet langer dan twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. Als de belanghebbende niet beschikt over een medisch rapport, kan het college besluiten om een onderzoek uit te voeren waaraan belanghebbende moet meewerken. Als daaruit blijkt dat de belanghebbende tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoort, kan daaruit worden afgeleid dat belanghebbende behoort tot de doelgroep van de studietoeslag.

Belanghebbende dient bij de aanvraag daarenboven de volgende bewijsstukken te overleggen:

 1. bewijsstuk dat hij studiefinanciering ontvangt;
 2. bewijsstuk van betaling collegegeld of schoolgeld;
 3. bewijsstuk van inschrijving bij school of universiteit;

 Indien er recht op studietoeslag bestaat, dan kan het college maximaal 5 jaar bij vervolgaanvragen voor de studietoeslag ervan uitgaan dat er bij belanghebbende nog steeds sprake is van een arbeidshandicap.

Uitsluitingen

Uitgesloten van het recht op studietoeslag zijn:

 1. Belanghebbenden die in dezelfde woning het hoofdverblijf hebben als meerderjarige bloed- of aanverwanten in de eerste en/of tweede graad;
 2. Belanghebbenden tot 21 jaar;
 3. Belanghebbenden die reeds 5 jaar de studietoeslag hebben ontvangen;
 4. Belanghebbenden die in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.

Betaling

De studietoeslag wordt als één bedrag uitbetaald.

Laatst bijgewerkt op 23-05-2016

 

Betaling

Heeft u recht op individuele studietoeslag, dan zal de gemeente u die zo snel mogelijk uitbetalen. Wanneer precies bepaalt de gemeente zelf.

Soms wordt uw individuele studietoeslag uitbetaald aan iemand anders:

Situatie Uitbetaling 
U heeft een partner.De individuele studietoeslag wordt in principe aan ieder van u voor een even groot deel uitbetaald. U kunt de gemeente ook vragen de individuele studietoeslag geheel aan een van u te betalen. 
U staat onder curatele.De individuele studietoeslag wordt uitbetaald aan uw curator. 
U heeft een bewindvoerder.Als de individuele studietoeslag onder het bewind valt, dan wordt hij uitbetaald aan uw bewindvoerder.

Als de individuele studietoeslag niet onder het bewind valt, dan wordt hij uitbetaald aan u.  
U heeft iemand gemachtigd de individuele studietoeslag te ontvangen. De individuele studietoeslag wordt uitbetaald aan degene die u heeft gemachtigd. 
U moet de gemeente terugbetalen. Als u de gemeente nog een bedrag moet terugbetalen, kan de gemeente een bedrag op uw individuele studietoeslag inhouden

Er wordt minder betaald 

Soms heeft u recht op minder individuele studietoeslag. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

Situatie                               Gevolg 
U komt uw verplichtingen niet na. De gemeente kan u geen of minder individuele studietoeslag betalen.
U moet de gemeente nog terugbetalen. Als u de gemeente nog geld moet terugbetalen, dan kan de gemeente u minder of geen individuele studietoeslag uitkeren.
U heeft iemand gemachtigd.Als u iemand gemachtigd heeft om de individuele studietoeslag te ontvangen, dan wordt de toeslag aan uw gemachtigde uitbetaald. U kunt de machtiging altijd weer ongedaan maken.

U moet individuele studietoeslag terugbetalen

De gemeente kan u verplichten de individuele studietoeslag (gedeeltelijk) terug te betalen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien de gemeente een administratieve fout heeft gemaakt of als u te veel individuele studietoeslaf heeft ontvangen.  

Als u een individuele studietoeslag wilt ontvangen, moet u die aanvragen. Dat kan als volgt: 

Waar aanvragen?

Individuele studietoeslag moet u aanvragen bij de gemeente waar u op het moment van aanvraag woont. Hebt u geen vaste woonplaats? Dan moet u de individuele studietoeslag aanvragen in de plaats waar u verblijft op de datum van aanvraag. 

Verblijft u in een inrichting of zwerft u? Dan gelden speciale regels.

Heeft u een curator, mentor of bewindvoerder? Dan moet u individuele studietoeslag aanvragen in uw eigen Woonplaats.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan moet u individuele studietoeslag aanvragen in de gemeente waar u op de peildatum woont. 

Wanneer aanvragen

Heeft u voldaan aan alle voorwaarden? Dan kunt u individuele studietoeslag aanvragen.

U kunt ook eerder individuele studietoeslag aanvragen, als u weet dat u binnenkort aan alle voorwaarden voldoet. De gemeente kent dan de individuele studietoeslag toe per de datum waarop u aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe aanvragen 

U moet bij de gemeente een verzoek om individuele studietoeslag indienen.

In de gemeente kunt u individuele studietoeslag als volgt aanvragen:

Regels van Gemeente Kerkrade

De verordening Individuele Studietoeslag Kerkrade 2015 bepaalt, hierover het volgende:

Indienen verzoek

Een verzoek wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Vaststellen verdienen wettelijk minimumloon

Het college beoordeelt of een persoon niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Het college kan hierover bij nadere regeling specifieke voorwaarden stellen om de aanvrager te laten aantonen dat hij tot de doelgroep behoort.

Eenmaal per jaar

Een persoon kan slechts eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Voorwaarden

Het college stelt bij nadere regeling vast wanneer men in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag.

Hoogte toeslag

De individuele studietoeslag bedraagt € 360,00 per jaar.

Het college kan het bedrag jaarlijks indexeren conform de
ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's.

Betaling

Een individuele studietoeslag wordt eenmalig als één bedrag uitbetaald.

Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

De verordening is als volgt nader uitgewerkt in De beleidsregel Individuele Studietoeslag gemeente Kerkrade 2015

Aanvraag

De peildatum is de datum van de dag waarop de aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend tevens wordt voor het bepalen of belanghebbende recht heeft op de studietoeslag de situatie op de peildatum beoordeeld.

Voorwaarden toekenning

Om in aanmerking te kunnen komen voor de Individuele Studietoeslag, dient de belanghebbende aan te tonen dat hij tot de doelgroep behoort. Dit gebeurt aan de hand van een recent medisch rapport op basis van medisch onderzoek gericht op de handicap van belanghebbende. Dit onderzoek moet zijn uitgevoerd door een erkende keuringsarts en mag niet langer dan twee jaar geleden hebben plaatsgevonden. Als de belanghebbende niet beschikt over een medisch rapport, kan het college besluiten om een onderzoek uit te voeren waaraan belanghebbende moet meewerken. Als daaruit blijkt dat de belanghebbende tot de doelgroep van de loonkostensubsidie behoort, kan daaruit worden afgeleid dat belanghebbende behoort tot de doelgroep van de studietoeslag.

Belanghebbende dient bij de aanvraag daarenboven de volgende bewijsstukken te overleggen:

 1. bewijsstuk dat hij studiefinanciering ontvangt;
 2. bewijsstuk van betaling collegegeld of schoolgeld;
 3. bewijsstuk van inschrijving bij school of universiteit;

 Indien er recht op studietoeslag bestaat, dan kan het college maximaal 5 jaar bij vervolgaanvragen voor de studietoeslag ervan uitgaan dat er bij belanghebbende nog steeds sprake is van een arbeidshandicap.

Uitsluitingen

Uitgesloten van het recht op studietoeslag zijn:

 1. Belanghebbenden die in dezelfde woning het hoofdverblijf hebben als meerderjarige bloed- of aanverwanten in de eerste en/of tweede graad;
 2. Belanghebbenden tot 21 jaar;
 3. Belanghebbenden die reeds 5 jaar de studietoeslag hebben ontvangen;
 4. Belanghebbenden die in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.

Betaling

De studietoeslag wordt als één bedrag uitbetaald.

Laatst bijgewerkt op 23-05-2016

 

Hulp bij het verzoeken 

U kunt zich bij het opstellen van het verzoek laten helpen door bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het geven van inlichtingen.

Lees ook

Begrippen