Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van Gemeente Kerkrade

Het college kiest er voor bij de bepaling van het draagkrachtinkomen niet met uitgebreide en ingewikkelde berekeningen, uitzonderingen, uitsluitingen, etc., te werken, maar de artikelen 31 tot en met 33 van de wet te volgen.  Uitzondering hierop is het meerdere aan buitenlandse kinderbijslag. Dit bedrag telt, anders dan in artikel 32 Pw , wel mee als inkomen.

Laatst bijgewerkt op 13-06-2016

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Kerkrade

De beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 bepaalt het volgende:

Draagkracht

De draagkrachtperiode is gelijk aan het kalenderjaar waarin de kosten zich voordoen. De draagkracht voor de individuele bijzondere bijstand wordt uitgedrukt in een percentage van 10% boven de norm zoals bedoeld in de artikelen 20, 21, 22 en 23 van de participatiewet namelijk: 

  1. 80% voor een alleenstaande
  2. 100% voor een alleenstaande moeder
  3. 110% voor een gezin

Alle percentages zijn inclusief vakantietoeslag. Voor aanvragen van burgers waarvan de vakantietoeslag niet bekend is, wordt een vast percentage vakantietoeslag aangehouden, namelijk:

  • voor klanten met inkomsten uit arbeid: 8%
  • voor overige klanten (andere uitkeringen): 5%

Het vermogen boven de vermogensgrens voor een alleenstaande, alleenstaande ouder en gezin wordt gezien als draagkracht.

Laatst bijgewerkt op 13-06-2016

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van Gemeente Kerkrade

De draagkrachtperiode is steeds een kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december.

Laatst bijgewerkt op 13-06-2016

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van Gemeente Kerkrade

De draagkracht stelt het college steeds voor de duur van een draagkrachtjaar vast.

Het is op grond van individuele omstandigheden, mits goed gemotiveerd, mogelijk af te wijken van de beschreven draagkrachtregels.

Bij de vaststelling van de eigen draagkracht houdt het college geen rekening met het moeten aflossen van schulden, behalve wanneer er sprake is van WSNP.

Personen met inkomsten uit een (aanvullende) uitkering voor levensonderhoud en personen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben kunnen volstaan met het eenmalig indienen van een aanvraag bijzondere bijstand voor periodieke kosten. Het college kent deze bijstand toe op declaratiebasis.

Personen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd met andere inkomsten dan (aanvullende) bijstand moeten jaarlijks een aanvraag indienen voor periodieke kosten bijzondere bijstand.

Laatst bijgewerkt op 13-06-2016

Lees ook