Antwoord op

Toeslag bij lange tijd laag inkomen

Leeft u al erg lang van een laag inkomen? Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft of weinig loon? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen. Dat is de individuele inkomenstoeslag. Hieronder leest u hoe dat zit.

Individuele inkomenstoeslag is één keer per jaar een extra geldbedrag. U heeft er waarschijnlijk recht op als u lange tijd van een laag inkomen leeft. En als uw inkomen voorlopig ook niet (veel) hoger wordt.

U moet deze toeslag zelf bij de gemeente aanvragen. Voldoet u op de dag dat u de toeslag aanvraagt aan alle voorwaarden? Dan heeft u recht op de toeslag.

Regels van Gemeente Kerkrade

Indienen verzoek

Een verzoek wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Recht op individuele inkomenstoeslag

Recht op de individuele inkomenstoeslag op grond van de wet en deze verordening heeft de belanghebbende die:

 1. langdurig een laag inkomen heeft;
 2. in de referteperiode voorafgaand aan de peildatum geen in aanmerking te nemen vermogen heeft;
 3. geen zicht heeft op inkomensverbetering.

Het college stelt bij nadere regeling aanvullende voorwaarden vast.

Hoogte toeslag

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

 1. € 415 voor een alleenstaande ouder
 2. € 360 voor een alleenstaande;
 3. € 255 voor elk der gehuwden;
 4. € 220 in overige gevallen.

Voor toepassing is de situatie op de peildatum bepalend.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag dient belanghebbende te voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 36 van de participatiewet en in de verordening individuele inkomenstoeslag 2015. Belanghebbende dient:

 1. een langdurig ? te hebben zoals genoemd;
 2. in de referteperiode voorafgaand aan de peildatum geen in aanmerking te nemen vermogen
 3. geen zicht op inkomensverbetering te hebben, gelet op de omstandigheden van belanghebbende. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend:
  1. krachten en bekwaamheden van een persoon, en
  2. de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Onder een ?laag inkomen wordt verstaan de geldende bijstandsnorm van het betreffende beoordelingsjaar.

Recht op individuele inkomenstoeslag

Recht op de individuele inkomenstoeslag heeft de belanghebbende die op de peildatum geen zicht heeft op inkomensverbetering, waarbij lid 2 van dit artikel en de uitsluitingen van deze beleidsregel niet van toepassing zijn en:

 1.  die volledige en duurzaam arbeidsongeschikt, of;
 2. een ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling heeft, of;
 3. die medisch uren beperkt is en waarop een vrijlating van inkomsten van toepassing is, of;
 4. die een tijdelijke ontheffing heeft en waarbij punt 2 van dit artikel niet van toepassing is, of;
 5. waarvan is vastgesteld dat er uitzicht is op inkomensverbetering, en belanghebbende inspanningen verricht heeft om tot inkomensverbetering te komen en waarbij punt 2 van dit artikel niet van toepassing is.

Een individuele inkomenstoeslag wordt niet toegekend als belanghebbende in de afgelopen 36 maanden:

 1.  wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18, vierde lid van de participatiewet een maatregel opgelegd heeft gekregen, of;
 2. wegens een gedraging van de 2e 3e of 4e categorie zoals bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de afstemmingsverordering een maatregel opgelegd heeft gekregen, of;
 3. wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18a, eerste lid van de participatiewet een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen, of;
 4. wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18b, eerste lid van de participatiewet een maatregel opgelegd heeft gekregen.

Uitsluitingen

Uitgesloten van het recht op de individuele inkomenstoeslag is belanghebbende:

 1.  die gedurende de ? niet als Nederlander, of daaraan gelijkgesteld kan worden aangemerkt, of;
 2. op wie gedurende de referteperiode één van de uitsluitingsgronden van toepassing is, of
 3. die niet voldaan heeft aan de verplichting zoals genoemd in artikel 9, zesde lid van de participatiewet en een maatregel op grond van artikel 14 van de Afstemmingsverordening opgelegd heeft gekregen.

 Met de ?referteperiode wordt bedoeld de periode van 3 jaar voorafgaand aan de peildatum.

Laatst bijgewerkt op 13-06-2016

Hoe krijgt u uw individuele inkomenstoeslag?

 • Normaal gesproken krijgt u de toeslag op uw bankrekening uitbetaald.
 • Bent u gehuwd of woont u samen? Dan krijgt u allebei de helft. U kunt ook de hele toeslag op één bankrekening uitbetaald krijgen als u dat wilt.
 • Heeft u een curator of een bewindvoerder? Dan krijgt hij of zij de toeslag voor u.  

Uw verplichtingen bij de individuele inkomenstoeslag

Bij deze toeslag hoort een aantal verplichtingen. U leest ze in de tabel hieronder. Houdt u zich niet aan de verplichtingen? Dan krijgt u misschien een lagere of geen toeslag.

Uw verplichtingen

Uitleg       

Legitimatieplicht

U moet een (geldig) legitimatiebewijs van uzelf laten zien als de gemeente dat vraagt.

Inlichtingenplicht

Laat de gemeente alles weten wat belangrijk kan zijn voor uw recht op deze toeslag.

Medewerkingsplicht

De gemeente doet soms een onderzoek om te bekijken of u recht heeft op de toeslag. U bent verplicht om daaraan mee te werken.

Zit uw partner in de gevangenis?
Of hoort hij/zij daar te zitten? En voldoet u zelf aan alle voorwaarden? Dan krijgt u waarschijnlijk de toeslag voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder. Dat geldt als het inkomen van u en uw partner samen laag genoeg is.

Heeft u te veel toeslag gekregen?

Blijkt later dat u te veel toeslag heeft gekregen? Dan moet u dat aan de gemeente terugbetalen. Ook als dat door een fout van de gemeente komt. Heeft u een partner? Dan bent u allebei verantwoordelijk voor de terugbetaling.

Kunt u de te veel gekregen toeslag niet in één keer terugbetalen? Dan kunt u een betaalregeling afspreken met de gemeente. Als u een uitkering heeft, trekt de gemeente daar iedere maand een bedrag van af. Tot alle te veel betaalde toeslag is terugbetaald.

Voor een individuele inkomenstoeslag geldt een aantal voorwaarden. Voldoet u aan al die voorwaarden op de dag dat u de toeslag aanvraagt? Dan heeft u recht op de toeslag.

In de tabel hieronder leest u de voorwaarden voor individuele inkomenstoeslag:

Voorwaarde

Uitleg

U heeft al lange tijd een laag inkomen. En dat zal voorlopig niet (veel) hoger worden.

 

De gemeente bepaalt hoe lang uw inkomen al laag moet zijn voor de toeslag.

Bent u gehuwd of woont u samen? Dan kijkt de gemeente naar het inkomen van u en uw partner samen.

Uw inkomen wordt voorlopig ook niet (veel) hoger.

Bijvoorbeeld omdat uw opleiding niet genoeg is voor een betere baan. Of u heeft een uitkering. En u vindt waarschijnlijk voorlopig nog geen betaald werk. De gemeente bekijkt of dat zo is.

Bent u gehuwd of woont u samen? En voldoet uw partner niet aan deze voorwaarde? Dan heeft u allebei geen recht op de toeslag.

U bent 21 jaar of ouder en nog niet op de AOW-leeftijd.

Bent u gehuwd of woont u samen? En is uw partner jonger dan 21, of heeft hij/zij de AOW-leeftijd? Dan heeft u allebei geen recht op de toeslag.

U heeft niet te veel eigen geld, oftewel vermogen.

U mag wel wat eigen geld hebben. Lees U heeft niet te veel geld voor bijstand

U heeft de afgelopen twaalf maanden nog geen individuele inkomenstoeslag gekregen.

U heeft maar één keer per twaalf maanden recht op de toeslag.

U bent Nederlander,
of u heeft dezelfde rechten als Nederlanders;
of u heeft een verblijfsvergunning.

Voldoet u zelf aan alle voorwaarden voor deze toeslag? Maar is uw partner geen Nederlander? En heeft hij/zij ook niet dezelfde rechten als Nederlanders? Dan krijgt u waarschijnlijk het bedrag voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder. Het inkomen van u en uw partner samen mag dan niet te hoog zijn.

U zit niet in de gevangenis.

En u hoort daar ook niet eigenlijk te zitten. Bijvoorbeeld omdat u zich daar al had moeten melden. Of als u bent ontsnapt. Als u in de gevangenis zit, of daar hoort te zitten, heeft u geen recht op de toeslag.

Zit u in de laatste fase van uw gevangenisstraf? Bijvoorbeeld als u proefverlof heeft. Of u heeft een enkelband. Als u dan aan alle andere voorwaarden voldoet, heeft u misschien toch recht op de toeslag.

Hieronder kunt u zien wat uw gemeente heeft geregeld over de individuele inkomenstoeslag:

Regels van Gemeente Kerkrade

Indienen verzoek

Een verzoek wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Recht op individuele inkomenstoeslag

Recht op de individuele inkomenstoeslag op grond van de wet en deze verordening heeft de belanghebbende die:

 1. langdurig een laag inkomen heeft;
 2. in de referteperiode voorafgaand aan de peildatum geen in aanmerking te nemen vermogen heeft;
 3. geen zicht heeft op inkomensverbetering.

Het college stelt bij nadere regeling aanvullende voorwaarden vast.

Hoogte toeslag

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

 1. € 415 voor een alleenstaande ouder
 2. € 360 voor een alleenstaande;
 3. € 255 voor elk der gehuwden;
 4. € 220 in overige gevallen.

Voor toepassing is de situatie op de peildatum bepalend.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag dient belanghebbende te voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 36 van de participatiewet en in de verordening individuele inkomenstoeslag 2015. Belanghebbende dient:

 1. een langdurig ? te hebben zoals genoemd;
 2. in de referteperiode voorafgaand aan de peildatum geen in aanmerking te nemen vermogen
 3. geen zicht op inkomensverbetering te hebben, gelet op de omstandigheden van belanghebbende. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend:
  1. krachten en bekwaamheden van een persoon, en
  2. de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Onder een ?laag inkomen wordt verstaan de geldende bijstandsnorm van het betreffende beoordelingsjaar.

Recht op individuele inkomenstoeslag

Recht op de individuele inkomenstoeslag heeft de belanghebbende die op de peildatum geen zicht heeft op inkomensverbetering, waarbij lid 2 van dit artikel en de uitsluitingen van deze beleidsregel niet van toepassing zijn en:

 1.  die volledige en duurzaam arbeidsongeschikt, of;
 2. een ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling heeft, of;
 3. die medisch uren beperkt is en waarop een vrijlating van inkomsten van toepassing is, of;
 4. die een tijdelijke ontheffing heeft en waarbij punt 2 van dit artikel niet van toepassing is, of;
 5. waarvan is vastgesteld dat er uitzicht is op inkomensverbetering, en belanghebbende inspanningen verricht heeft om tot inkomensverbetering te komen en waarbij punt 2 van dit artikel niet van toepassing is.

Een individuele inkomenstoeslag wordt niet toegekend als belanghebbende in de afgelopen 36 maanden:

 1.  wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18, vierde lid van de participatiewet een maatregel opgelegd heeft gekregen, of;
 2. wegens een gedraging van de 2e 3e of 4e categorie zoals bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de afstemmingsverordering een maatregel opgelegd heeft gekregen, of;
 3. wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18a, eerste lid van de participatiewet een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen, of;
 4. wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18b, eerste lid van de participatiewet een maatregel opgelegd heeft gekregen.

Uitsluitingen

Uitgesloten van het recht op de individuele inkomenstoeslag is belanghebbende:

 1.  die gedurende de ? niet als Nederlander, of daaraan gelijkgesteld kan worden aangemerkt, of;
 2. op wie gedurende de referteperiode één van de uitsluitingsgronden van toepassing is, of
 3. die niet voldaan heeft aan de verplichting zoals genoemd in artikel 9, zesde lid van de participatiewet en een maatregel op grond van artikel 14 van de Afstemmingsverordening opgelegd heeft gekregen.

 Met de ?referteperiode wordt bedoeld de periode van 3 jaar voorafgaand aan de peildatum.

Laatst bijgewerkt op 13-06-2016

In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Hoogte
 • Betaling
 • Er wordt minder betaald
 • U moet terugbetalen

Hoogte

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt door uw gemeente vastgesteld. Uw gemeente heeft het volgende bepaald: 

Regels van Gemeente Kerkrade

Indienen verzoek

Een verzoek wordt ingediend middels een door het college vastgesteld formulier.

Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Recht op individuele inkomenstoeslag

Recht op de individuele inkomenstoeslag op grond van de wet en deze verordening heeft de belanghebbende die:

 1. langdurig een laag inkomen heeft;
 2. in de referteperiode voorafgaand aan de peildatum geen in aanmerking te nemen vermogen heeft;
 3. geen zicht heeft op inkomensverbetering.

Het college stelt bij nadere regeling aanvullende voorwaarden vast.

Hoogte toeslag

Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

 1. € 415 voor een alleenstaande ouder
 2. € 360 voor een alleenstaande;
 3. € 255 voor elk der gehuwden;
 4. € 220 in overige gevallen.

Voor toepassing is de situatie op de peildatum bepalend.

De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Hardheidsclausule

Het college kan, indien de toepassing van bepalingen in deze verordening in de individuele situatie tot onbillijkheden van overwegende aard leidt, voor zover het de bevoegdheid betreft die voortvloeit uit deze verordening, afwijken van deze verordening.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Om in aanmerking te komen voor de individuele inkomenstoeslag dient belanghebbende te voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 36 van de participatiewet en in de verordening individuele inkomenstoeslag 2015. Belanghebbende dient:

 1. een langdurig ? te hebben zoals genoemd;
 2. in de referteperiode voorafgaand aan de peildatum geen in aanmerking te nemen vermogen
 3. geen zicht op inkomensverbetering te hebben, gelet op de omstandigheden van belanghebbende. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend:
  1. krachten en bekwaamheden van een persoon, en
  2. de inspanningen die de persoon heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen.

Onder een ?laag inkomen wordt verstaan de geldende bijstandsnorm van het betreffende beoordelingsjaar.

Recht op individuele inkomenstoeslag

Recht op de individuele inkomenstoeslag heeft de belanghebbende die op de peildatum geen zicht heeft op inkomensverbetering, waarbij lid 2 van dit artikel en de uitsluitingen van deze beleidsregel niet van toepassing zijn en:

 1.  die volledige en duurzaam arbeidsongeschikt, of;
 2. een ontheffing van de plicht tot arbeidsinschakeling heeft, of;
 3. die medisch uren beperkt is en waarop een vrijlating van inkomsten van toepassing is, of;
 4. die een tijdelijke ontheffing heeft en waarbij punt 2 van dit artikel niet van toepassing is, of;
 5. waarvan is vastgesteld dat er uitzicht is op inkomensverbetering, en belanghebbende inspanningen verricht heeft om tot inkomensverbetering te komen en waarbij punt 2 van dit artikel niet van toepassing is.

Een individuele inkomenstoeslag wordt niet toegekend als belanghebbende in de afgelopen 36 maanden:

 1.  wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18, vierde lid van de participatiewet een maatregel opgelegd heeft gekregen, of;
 2. wegens een gedraging van de 2e 3e of 4e categorie zoals bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de afstemmingsverordering een maatregel opgelegd heeft gekregen, of;
 3. wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18a, eerste lid van de participatiewet een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen, of;
 4. wegens een gedraging zoals genoemd in artikel 18b, eerste lid van de participatiewet een maatregel opgelegd heeft gekregen.

Uitsluitingen

Uitgesloten van het recht op de individuele inkomenstoeslag is belanghebbende:

 1.  die gedurende de ? niet als Nederlander, of daaraan gelijkgesteld kan worden aangemerkt, of;
 2. op wie gedurende de referteperiode één van de uitsluitingsgronden van toepassing is, of
 3. die niet voldaan heeft aan de verplichting zoals genoemd in artikel 9, zesde lid van de participatiewet en een maatregel op grond van artikel 14 van de Afstemmingsverordening opgelegd heeft gekregen.

 Met de ?referteperiode wordt bedoeld de periode van 3 jaar voorafgaand aan de peildatum.

Laatst bijgewerkt op 13-06-2016

 

Betaling 

Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag, dan zal de gemeente u die zo snel mogelijk uitbetalen. Wanneer precies bepaalt de gemeente zelf.

Soms wordt uw individuele inkomenstoeslag uitbetaald aan iemand anders:

Situatie Uitbetaling 
U heeft een partner.De individuele inkomenstoeslag wordt in principe aan ieder van u voor een even groot deel uitbetaald. U kunt de gemeente ook vragen de individuele inkomenstoeslag geheel aan één van u te betalen. 
U staat onder curateleDe individuele inkomenstoeslag wordt uitbetaald aan uw curator. 
U heeft een bewindvoerder.  Valt de individuele inkomenstoeslag onder het bewind? Dan wordt hij uitbetaald aan uw bewindvoerder. Valt de individuele inkomenstoeslag niet onder het bewind? Dan wordt hij uitbetaald aan u.  
U heeft iemand gemachtigd de individuele inkomenstoeslag te ontvangen. De individuele inkomenstoeslag wordt uitbetaald aan degene die u heeft gemachtigd. 
U moet de gemeente terugbetalen. Als u de gemeente nog een bedrag moet terugbetalen, kan de gemeente een bedrag op uw individuele inkomenstoeslag inhouden.

Er wordt minder betaald

Soms heeft u recht op minder individuele inkomenstoeslag:

Situatie                               Gevolg 
U komt uw verplichtingen niet na. De gemeente kan u geen of minder individuele inkomenstoeslag betalen. 
U moet de gemeente nog terugbetalen. Moet u de gemeente nog geld terugbetalen?, Dan kan de gemeente u minder of geen individuele inkomenstoeslag uitkeren.
U heeft iemand gemachtigd.Heeft u iemand gemachtigd de individuele inkomenstoeslag te ontvangen? Dan wordt uw gemachtigde de toeslag uitbetaald. U kunt de machtiging altijd weer ongedaan maken

U moet terugbetalen

U moet de individuele inkomenstoeslag terugbetalen als de gemeente een administratieve fout heeft gemaakt of als u te veel individuele inkomenstoeslag hebt gekregen. Ook uw partner kan worden verplicht de individuele inkomenstoeslag terug te betalen.

Heeft u een algemene bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente maandelijks een bedrag inhouden op uw uitkering. Anders kunt u betalingsafspraken met de gemeente maken. Werkt u niet mee? Dan kan de gemeente beslag leggen op uw loon of uitkering.  

Wanneer aanvragen? 

Heeft u voldaan aan alle voorwaarden? Dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen. De dag van uw melding voor de aanvraag is uw peildatum. De peildatum kan niet vóór de datum van uw melding liggen. Het is namelijk niet mogelijk individuele inkomenstoeslag achteraf aan te vragen.

Als u eenmaal aan de voorwaarden voor individuele inkomenstoeslag heeft voldaan en er is niets veranderd in uw situatie, dan kan er één jaar na de eerste peildatum weer een nieuwe peildatum ontstaan. U moet dan op die datum wel opnieuw individuele inkomenstoeslag aanvragen.

Hoe aanvragen?

U moet bij de gemeente een verzoek om individuele inkomenstoeslag indienen. 

Lees ook